خدمات کشتی

 • نماینده کشتیرانیخدمات کشتی
 • کارگزاری
 • خدمات چارترینگ کشتی
 • خدمات بازرسی کشتی
 • هندلینگ کانتینری
 • خدمات تخلیه و بارگیری
 • عملیات لجستیک
 • پهلوگیری
 • خدمات بارگیری
 • هماهنگی با بندرگاه
 • خدمات جابه جایی خدمه کشتی ها
 • تمدید گواهی ها و مجوزهای کشتی
 • خدمات تامین آذوقه و آب شیرین
 • خدمات تامین قطعات یدکی جهت تعمیر کشتی ها

برای اطلاعات بیشتر، با آدرس ایمیل info@4pl.ir در تماس باشید.