اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز چیست؟

اینکو ترمز «International Commercial Terms» به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی می باشد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.

اصطلاحات و قواعد اینکوترمز

اینکوترمز به چهار گروه D-C-F-E تقسیم شده‌ است.

گروه E

EXW  تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ 

به معنای این است که فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل می دهد. کلیه مسئولیت ها و هزینه ها، اعم از بارگیری، حمل و نقل، بیمه، گمرک و ریسک حمل کالا بر عهده خریدار است.

گروه F

تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ

به معنای این است که فروشنده، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی می‌دهد.

FCA: Free Carrier

تحویل در نقطه ای معین در کشور مبدا

به معنای این است که فروشنده کالا را پس از ترخیص به محل تحویل کشور خریدار تحویل می دهد، بارگیری با خریدار است. هزینه حمل و نقل و بیمه با خریدار است، عقد قرارداد حمل و نقل با خریدار می باشد. (نه الزاماً)

FAS: Free Alongside Ship

تحویل کالا در کنار کشتی

اتمام ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و نقل، بیمه، عقد قرارداد و بازرسی با خریدار است.

FOB: Free On Board

تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ

فروشنده زمانی که کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را پایان داده‌ است. هزینه حمل و نقل، بیمه، عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بازرسی با خریدار است.

گروه C

تحویل کالا در مبدأ به خریدار با پرداخت کرایه حمل

به معنای آن است که به فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت نماید، ولی خطر فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است. در این روش نوعی تقسیم مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال شده‌ است.

CFR: Cost and Freight

هزینه و کرایه حمل تا مقصد

کالا زمان که از روی نرده کشتی عبور می کند مسئولیت فروشنده به پایان می رسد. هزینه بیمه و عقد قرار داد بیمه با خریدار است. هزینه حمل و عقد قرارداد حمل با فروشنده است. مخصوص حمل دریایی می باشد.

CIF: Cost, Insurance and Freight

هزینه، بیمه و کرایه حمل تا مقصد

کالا زمانی که از روی نرده کشتی عبور می کند، مسئولیت فروشنده به پایان می رسد. هزینه حمل و نقل، بیمه و عقد قرارداد حمل با فروشنده است. مخصوص حمل دریایی است.

CPT: Carriage Paid To

تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد

مسئولیت و ریسک فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می دهد به پایان می رسد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرار داد، هزینه بیمه و عقد قرارداد بازرسی با خریدار است. این اصطلاح برای حمل ترکیبی ولی بیشتر حمل جاده ای و حمل هوایی کاربرد دارد.

CIP: Carriage and Insurance Paid to

تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد

ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند به پایان می رسد. هزینه حمل و نقل و بیمه با فروشنده ‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌ است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است. برای حمل ترکیبی کاربرد دارد.

گروه D

تحویل کالا در مقصد

شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محل مورد توافق شده در مقصد است و فروشنده کلیه خطرات و هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد.

DAF: Delivered At Frontier

تحویل در مرز (مرز تعیین شده)

مسئولیت فروشنده در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا را برای صدور ترخیص کند و در نقطه و محل تعیین شده در مرز، اما قبل از مرز گمرکی کشور همجوار، در اختیار بگذارد. این اصطلاح عمدتاً در حمل ریلی یا جاده ای استفاده می شود.

DES: Delivered Ex Ship

تحویل در عرشه کشتی (در مقصد)

فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد و اقدامات و هزینه‌های ترخیص کالا جهت ورود به بندر مقصد برعهده خریدار است. این اصطلاح برای حمل دریایی کاربرد دارد.

DEQ: Delivered Ex Quay

تحویل کالا در اسکله (در مقصد) 

مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را از کشتی به اسکله انتقال داد و در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد به پایان می رسد. کلیه مسئولیت ها و هزینه ها شامل عوارض، مالیات و سایر مخارج تحویل کالا را در این محل با فروشنده است. این اصطلاح برای حمل و نقل دریایی کاربرد دارد.

DDU: Delivered Duty Unpaid

تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

فروشنده کالا را در کشور مقصد بدون انجام ترخیص کالا برای ورود و پرداخت عوارض تحویل می دهد.

DDP: Delivered Duty Paid

تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

مسئولیت فروشنده پس از تحویل کالا به خریدار پس از انجام ترخیص کالا و پرداخت عوارض به پایان می رسد.

اینکوترمز، اینکوترمز چیست؟، اصطلاحات اینکوترمز

 

 

به این نوشته امتیاز دهید
[امتیاز کل: 2 میانگین: 3]

ارسال پاسخ

Your email address will not be published. Required fields are marked *