خدمات کشتی

 

•     نماینده کشتیرانی
•     کارگزاری
•    چارترینگ
•    تالی و شمارشخدمات کشتی

•    خدمات بارگیری
•    هندلینگ کانتینری
•   عملیات تخلیه و بارگیری
•    لجستیک
•    پهلوگیری
•    تدارک و تامین
•    عملیات کارامد و سریع
•    هماهنگی با بندرگاه
•    تغییر خدمه در اسکله و لنگرگاه
•    هماهنگ سازی با مقررات تازه
•    نجات دریایی
•    تمدید گواهی ها و مجوزهای کشتی
•    آب شیرین
•    خدمات توشه و آذوقه
•    تعمیر و غواصی

برای اطلاعات بیشتر، با آدرس ایمیل info@4pl.ir در تماس باشید.